بازويي اکسل عقب
بازويي اکسل عقب

بازويي اکسل عقب552502S100FFF


این بازویی کمکی اکسل عقب، اصلاح شده و به دلیل کوتاه بودن چند میلیمتری آن از بهم خوردن زاویه چرخ  عقب جلوگیری میکند.