بوش طبق اپتیما و سوناتا545512S000 | 545843S100-2


طبق اپتیما و سوناتا دارای دو بوش در هر سمت می باشد. یک بوش کوچک لبه دار و یک بوش بزرگ. که برای تاثیر بیشتر هردو بوش در هر دو سمت باید تعویض شود