دیدت رو بهتر کن

تیغه برف پاک کن

حواست باشه یخ نزنی

تعویض-ضدیخ